என்னை தொடர்பவர்கள்

Google+ Followers

Friday, March 30, 2012

Kattumannarkoil kalaiarasan imageமேலும் படிக்க கிளிக் செய்யுங்கள் ...

ஹலோ எப் எம் ரேடியோ 106.4 **** HELLO FM 106.4 Tamil


HELLO FM 106.4 Tamil


லிங்க் ஐ கிளிக் செய்யவும் 

http://freetvall.com/video/41KRK1U5MUK3/HELLO-FM-RADIO

மேலும் படிக்க கிளிக் செய்யுங்கள் ...

தமிழ் தொலைகாட்சி சேனல் *** ONLINE TAMIL Television CHANNELS


ONLINE TAMIL TV CHANNELS 

Prepared by kalaiarasan Kaliyaperumal Kattumannarkoil


லிங்க் ஐ கிளிக் செய்யவும் 

SUN NEWS

SIRIPPOLI

ISAI ARUVI    
  
            
STAR VIJAY

JAYA MAX


JAYA PLUS


WIN TV

VASANTH TV

MEGA TV

MEGA MUSIC


MEGA 24 TV


CAPTAIN TV

PUTHIYA THALAIMURAI


RAJ MUSIC

RAJ TV

MAKKAL TV

HELLO FM

KALAIGNAR TV

KALAIGNAR SEITHIGAL

NATIONAL GEO WILD

NATIONAL GEOGRAPHIC

http://livetvcafe.net/video/NYNW1SWS9DSY/National-Geographic
                                ANIMAL PLANET

மேலும் படிக்க கிளிக் செய்யுங்கள் ...

Sunday, March 18, 2012

சக்கரை, ரத்த அழுத்தம் , கொழுப்பு, -- SUGAR, PRESSURE, CHOLESTROL, HEMOCHLOBIN
Total cholesterol
U.S. and some other countries
Canada and most of Europe

Below 200 mg/dL
Below 5.2 mmol/L
Desirable
200-239 mg/dL
5.2-6.2 mmol/L
Borderline high
240 mg/dL and above
Above 6.2 mmol/L
High


 
LDL cholesterol
Ideal for people at very high risk of heart disease 
Below 70 mg/dL
Below 1.8 mmol/L
Ideal for people at risk of heart disease 
Below 100 mg/dL
Below 2.6 mmol/L
Near ideal 
100-129 mg/dL
2.6-3.3 mmol/L
Borderline high 
130-159 mg/dL
3.4-4.1 mmol/L
High 
160-189 mg/dL
4.1-4.9 mmol/L
Very high 
190 mg/dL and above
Above 4.9 mmol/L

HDL cholesterol
U.S. and some other countries
Canada and most of Europe

Below 40 mg/dL (men)
Below 50 mg/dL (women)
Below 1 mmol/L (men)
Below 1.3 mmol/L (women)
Poor
50-59 mg/dL
1.3-1.5 mmol/L
Better
60 mg/dL and above
Above 1.5 mmol/L
Best

Triglycerides
U.S. and some other countries
Canada and most of Europe

Below 150 mg/dL
Below 1.7 mmol/L
Desirable
150-199 mg/dL
1.7-2.2 mmol/L
Borderline high
200-499 mg/dL
2.3-5.6 mmol/L
High
500 mg/dL and above
Above 5.6 mmol/L
Very high

BLOOD SUGAR:

                         FASTING     ---   AFTER EATING --   AFTER EATING 2-3 HOURS
NORMAL    =       80 to100       ......      170 to 200    ......           120 to 140
Impaired clucose= 101 to 125  .......       190 to 230  .......            140 to 169
Diabet                 =  126 +                      220 to 300  .......             200 plus

BLOOD PRESSURE :
Systolic - Diastolic
210 - 120 - Stage 4 High Blood Pressure
180 - 110 - Stage 3 High Blood Pressure

160 - 100 - Stage 2 High Blood Pressure
140 -   90 - Stage 1 High Blood Pressure


140 - 90 - BORDERLINE HIGH
130 - 85 - High Normal
120 - 80 - NORMAL Blood Pressure
110 - 75 - Low Normal
 90 - 60 - BORDERLINE LOW

 60 - 40 - TOO LOW Blood Pressure
 50 - 33 - DANGER Blood Pressure

HEMOCHLOBIN LEVEL :

·         Birth: 13.5 to 24.0 g/dl (mean 16.5 g/dl)
·         Age <1 month: 10.0 to 20.0 g/dl (mean 13.9 g/dl)
·         Age 1-2 months: 10.0 to 18.0 g/dl (mean 11.2 g/dl)
·         Age 2-6 months: 9.5 to 14.0 g/dl (mean 12.6 g/dl)
·         Age 0.5 to 2 years: 10.5 to 13.5 g/dl (mean 12.0 g/dl)
·         Age 2 to 6 years: 11.5 to 13.5 g/dl (mean 12.5 g/dl)
·         Age 6-12 years: 11.5 to 15.5 g/dl (mean 13.5)
·         Female
o    Age 12-18 years: 12.0 to 16.0 g/dl (mean 14.0 g/dl)
o    Age >18 years: 12.1 to 15.1 g/dl (mean 14.0 g/dl)
·         Male
o    Age 12-18 years: 13.0 to 16.0 g/dl (mean 14.5 g/dl)
o    Age >18 years: 13.6 to 17.7 g/dl (mean 15.5 g/dl)

URINE TEST RESULT LEVEL

uric acid NORMAL LEVEL = 2.4 TO 6.0 Mg/dL ( female )

uric acid Normal level = 3.4 to 7.0 Mg/dL (male)clucose maximum                             = 10 mmol/L
PH level                              =  4.6 -- 8
Specific gravity                   = 1.005  --- 1.030
Normal clucose range in urine =  0  -- 0.8 mmol /L ( 0 - 15 mg/dL )


மேலும் படிக்க கிளிக் செய்யுங்கள் ...

Friday, March 16, 2012

SRI VISHNU 1000 NAMES விஷ்ணு வின் ஆயிரம் நாமங்கள்
1.     Vishvam: He who is the universe, the virat-purusha
2.     vishnuh: He who pervades everywhere
3.     vashatkaarah: He who is invoked for oblations
4.     bhoota-bhavya-bhavat-prabhuh: The Lord of past, present and future
5.     bhoota-krit: The creator of all creatures
6.     bhoota-bhrit: He who nourishes all creatures
7.     bhaavo: He who becomes all moving and nonmoving things
8.     bhootaatmaa: The aatman of all beings
9.     bhoota-bhaavanah: The cause of the growth and birth of all creatures
10.  pootaatmaa: He with an extremely pure essence
11.  paramaatmaa: The Supersoul
12.  muktaanaam paramaa gatih: The final goal, reached by liberated souls
13.  avyayah: Without destruction
14.  purushah: He who dwells in the city of nine gates
15.  saakshee: The witness
16.  kshetrajnah: The knower of the field
17.  akshara: Indestructible
18.  yogah: He who is realized through yoga
19.  yoga-vidaam netaa: The guide of those who know yoga
20.  pradhaana-purusheshvarah: Lord of pradhaana and purusha
21.  naarasimha-vapuh: He whose form is man-lion
22.  shreemaan: He who is always with shree
23.  keshavah: He who has beautiful locks of hair
24.  purushottamah: The Supreme Controller
25.  sarvah: He who is everything
26.  sharvas: The auspicious
27.  shivah: He who is eternally pure
28.  stanch: The pillar, the immovable truth
29.  bhootaadih: The cause of the five great elements
30.  nidhir-avyayah: The imperishable treasure
31.  sambhavah: He who descends of His own free will
32.  bhaavanah: He who gives everything to his devotees
33.  bhartaa: He who governs the entire living world
34.  prabhavah: The womb of the five great elements
35.  prabhuh: The Almighty Lord
36.  eeshvarah: He who can do anything without any help
37.  svayambhooh: He who manifests from Himself
38.  shambhuh: He who brings auspiciousness
39.  aadityah: The son of Aditi (Vaamana)
40.  pushkaraakshah: He who has eyes like the lotus
41.  Mahaasvanah: He who has a thundering voice
42.  anaadi-nidhanah: He without origin or end
43.  dhaataa: He who supports all fields of experience
44.  vidhaataa: The dispenser of fruits of action
45.  dhaaturuttamah: The subtlest atom
46.  aprameyah: He who cannot be perceived
47.  hrisheekeshah: The Lord of the senses
48.  padmanaabhah: He from whose navel comes the lotus
49.  amaraprabhuh: The Lord of the devas
50.  vishvakarmaa: The creator of the universe
51.  manuh: He who has manifested as the Vedic mantras
52.  tvashtaa: He who makes huge things small
53.  sthavishtah: The supremely gross
54.  sthaviro dhruvah: The ancient, motionless one
55.  agraahyah: He who is not perceived sensually
56.  shaashvatah: He who always remains the same
57.  krishno: He whose complexion is dark
58.  lohitaakshah: Red-eyed
59.  pratardanah: The Supreme destruction
60.  prabhootas: Ever-full
61.  trikakub-dhaama: The support of the three quarters
62.  pavitram: He who gives purity to the heart
63.  mangalam param: The Supreme auspiciousness
64.  eeshanah: The controller of the five great elements
65.  praanadah: He who gives life
66.  praano: He who ever lives
67.  jyeshthah: Older than all
68.  shreshthah: The most glorious
69.  prajaapatih: The Lord of all creatures
70.  hiranyagarbhah: He who dwells in the womb of the world
71.  bhoogarbhah: He who is the womb of the world
72.  maadhavah: Husband of Lakshmi
73.  madhusoodanah: Destroyer of the Madhu demon
74.  eeshvarah: The contoller
75.  vikramee: He who is full of prowess
76.  dhanvee: He who always has a divine bow
77.  medhaavee: Supremely intelligent
78.  vikramah: He who stepped (Vaamana)
79.  kramah: All-pervading
80.  anuttamah: Incomparably great
81.  duraadharshah: He who cannot be attacked successfully
82.  kritajnah: He who knows all that is
83.  kritih: He who rewards all our actions
84.  aatmavaan: The self in all beings
85.  sureshah: The Lord of the demigods
86.  sharanam: The refuge
87.  sharma: He who is Himself infinite bliss
88.  visva-retaah: The seed of the universe
89.  prajaa-bhavah: He from whom all praja comes
90.  ahah: He who is the nature of time
91.  samvatsarah: He from whom the concept of time comes
92.  vyaalah: The serpent (vyaalah) to athiests
93.  pratyayah: He whose nature is knowledge
94.  sarvadarshanah: All-seeing
95.  ajah: Unborn
96.  sarveshvarah: Controller of all
97.  siddhah: The most famous
98.  siddhih: He who gives moksha
99.  sarvaadih: The beginning of all
100.                achyutah: Infallible
101.                vrishaakapih: He who lifts the world to dharma
102.                ameyaatmaa: He who manifests in infinite varieties
103.                sarva-yoga-vinissritah: He who is free from all attachments
104.                vasuh: The support of all elements
105.                vasumanaah: He whose mind is supremely pure
106.                satyah: The truth
107.                samaatmaa: He who is the same in all
108.                sammitah: He who has been accepted by authorities
109.                samah: Equal
110.                amoghah: Ever useful
111.                pundareekaakshah: He who dwells in the heart
112.                vrishakarmaa: He whose every act is righteous
113.                vrishaakritih: The form of dharma
114.                rudrah: He who makes all people weep
115.                bahu-shiraah: He who has many heads
116.                babhrur: He who rules over all the worlds
117.                vishvayonih: The womb of the universe
118.                shuchi-shravaah: He who has beautiful, sacred names
119.                amritah: Immortal
120.                shaashvatah-sthaanur: Permanent and immovable
121.                varaaroho: The most glorious destination
122.                mahaatapaah: He of great tapas
123.                sarvagah: All-pervading
124.                sarvavid-bhaanuh: All-knowing and effulgent
125.                vishvaksenah: He against whom no army can stand
126.                janaardanah: He who gives joy to good people
127.                vedah: He who is the Vedas
128.                vedavid: The knower of the Vedas
129.                avyangah: Without imperfections
130.                vedaangah: He whose limbs are the Vedas
131.                vedavit: He who contemplates upon the Vedas
132.                kavih: The seer
133.                lokaadhyakshah: He who presides over all lokas
134.                suraadhyaksho: He who presides over all devas
135.                dharmaadhyakshah: He who presides over dharma
136.                krita-akritah: All that is created and not created
137.                chaturaatmaa: The four-fold self
138.                chaturvyoohah: Vasudeva, Sankarshan etc
139.                chaturdamstrah: He who has four canines (Nrsimha)
140.                chaturbhujah: Four-handed
141.                bhraajishnur: Self-effulgent consciousness
142.                bhojanam: He who is the sense-objects
143.                bhoktaa: The enjoyer
144.                sahishnuh: He who can suffer patiently
145.                jagadaadijah: Born at the beginning of the world
146.                anaghah: Sinless
147.                vijayah: Victorious
148.                jetaa: Ever-successful
149.                vishvayonih: He who incarnates because of the world 150) punarvasuh: He who lives repeatedly in different bodies
150.                upendrah: The younger brother of Indra (vaamana)
151.                vaamanah: He with a dwarf body
152.                praamshuh: He with a huge body
153.                amoghah: He whose acts are for a great purpose
154.                shuchih: He who is spotlessly clean
155.                oorjitah: He who has infinite vitality
156.                ateendrah: He who surpasses Indra
157.                samgrahah: He who holds everything together
158.                sargah: He who creates the world from Himself
159.                dhritaatmaa: Established in Himself
160.                niyamo: The appointing authority
161.                yamah: The administrator
162.                vedyah: That which is to be known
163.                vaidyah: The Supreme doctor
164.                sadaa-yogee: Always in yoga
165.                veerahaa: He who destroys the mighty heroes
166.                maadhavo: The Lord of all knowledge
167.                madhuh: Sweet
168.                ateendriyo: Beyond the sense organs
169.                mahaamayo: The Supreme Master of all Maayaa
170.                mahotsaaho: The great enthusiast
171.                mahaabalah: He who has supreme strength
172.                mahaabuddhir: He who has supreme intelligence
173.                mahaa-veeryah: The supreme essence
174.                mahaa-shaktih: All-powerful
175.                mahaa-dyutih: Greatly luminous
176.                anirdeshya-vapuh: He whose form is indescribable
177.                shreemaan: He who is always courted by glories
178.                ameyaatmaa: He whose essence is immeasurable
179.                mahaadri-dhrik: He who supports the great mountain
180.                maheshvaasah: He who wields shaarnga
181.                maheebhartaa: The husband of mother earth
182.                shreenivaasah: The permanent abode of Shree
183.                sataam gatih: The goal for all virtuous people
184.                aniruddhah: He who cannot be obstructed
185.                suraanando: He who gives out happiness
186.                govindah: The protector of the cows
187.                govidaam-patih: The Lord of all men of wisdom
188.                mareechih: Effulgence
189.                damanah: He who controls rakshasas
190.                hamsah: The swan
191.                suparnah: Beautiful-winged (Two birds analogy)
192.                bhujagottamah: The serpent Ananta
193.                hiranyanaabhah: He who has a golden navel
194.                sutapaah: He who has glorious tapas
195.                padmanaabhah: He whose navel is like a lotus
196.                prajaapatih: He from whom all creatures emerge
197.                amrityuh: He who knows no death
198.                sarva-drik: The seer of everything
199.                simhah: He who destroys
200.                simhah: He who destroys
201.                sandhaataa: The regulator
202.                sandhimaan: He who seems to be conditioned
203.                sthirah: Steady
204.                ajah: He who takes the form of Aja, Brahma
205.                durmarshanah: He who cannot be vanquished
206.                shaastaa: He who rules over the universe
207.                visrutaatmaa: He who is called atma in the Vedas
208.                suraarihaa: Destroyer of the enemies of the devas
209.                guruh: The teacher
210.                gurutamah: The greatest teacher
211.                dhaama: The goal
212.                satyah: He who is Himself the truth
213.                satya-paraakramah: Dynamic Truth
214.                nimishah: He who has closed eyes in contemplation
215.                animishah: He who remains unwinking; ever knowing
216.                sragvee: He who always wears a garland of undecaying flowers
217.                vaachaspatir-udaara-dheeh: He who is eloquent in championing the Supreme law of life; He with a large-hearted intelligence
218.                agraneeh: He who guides us to the peak
219.                graamaneeh: He who leads the flock
220.                shreemaan: The possessor of light, effulgence, glory
221.                nyaayah: Justice
222.                netaa: The leader
223.                sameeranah: He who sufficiently administers all movements of all living creatures
224.                sahasra-moordhaa: He who has endless heads
225.                vishvaatmaa: The soul of the universe
226.                sahasraakshah: Thousands of eyes
227.                sahasrapaat: Thousand-footed
228.                aavartanah: The unseen dynamism
229.                nivritaatmaa: The soul retreated from matter
230.                samvritah: He who is vieled from the jiva
231.                sam-pramardanah: He who persecutes evil men
232.                ahassamvartakah: He who thrills the day and makes it function vigorously
233.                vahnih: Fire
234.                anilah: Air
235.                dharaneedharah: He who supports the earth
236.                suprasaadah: Fully satisfied
237.                prasanaatmaa: Ever pure and all-blissful self
238.                vishva-dhrik: Supporter of the world
239.                vishvabhuk: He who enjoys all experiences
240.                vibhuh: He who manifests in endless forms
241.                satkartaa: He who adores good and wise people
242.                satkritah: He who is adored by all good people
243.                saadhur: He who lives by the righteous codes
244.                jahnuh: Leader of men
245.                naaraayanah: He who resides on the waters
246.                narah: The guide
247.                asankhyeyah: He who has numberlesss names and forms
248.                aprameyaatmaa: A soul not known through the pramanas
249.                vishishtah: He who transcends all in His glory
250.                shishta-krit: The law-maker
251.                shuchih: He who is pure
252.                siddhaarthah: He who has all arthas
253.                siddhasankalpah: He who gets all He wishes for
254.                siddhidah: The giver of benedictions
255.                siddhisaadhanah: The power behind our sadhana
256.                vrishaahee: Controller of all actions
257.                vrishabhah: He who showers all dharmas
258.                vishnuh: Long-striding
259.                vrishaparvaa: The ladder leading to dharma (As well as dharma itself)
260.                vrishodarah: He from whose belly life showers forth
261.                vardhanah: The nurturer and nourisher
262.                vardhamaanah: He who can grow into any dimension
263.                viviktah: Separate
264.                shruti-saagarah: The ocean for all scripture
265.                subhujah: He who has graceful arms
266.                durdurdharah: He who cannot be known by great yogis 267) vaagmee: He who is eloquent in speech
267.                mahendrah: The lord of Indra
268.                vasudah: He who gives all wealth
269.                vasuh: He who is Wealth
270.                naika-roopo: He who has unlimited forms
271.                brihad-roopah: Vast, of infinite dimensions
272.                shipivishtah: The presiding deity of the sun
273.                prakaashanah: He who illuminates
274.                ojas-tejo-dyutidharah: The possessor of vitality, effulgence and beauty
275.                prakaashaatmaa: The effulgent self
276.                prataapanah: Thermal energy; one who heats
277.                riddhah: Full of prosperity
278.                spashtaaksharo: One who is indicated by OM
279.                mantrah: The nature of the Vedic mantras
280.                chandraamshuh: The rays of the moon
281.                bhaaskara-dyutih: The effulgence of the sun
282.                amritaamsoodbhavo: The moon who gives flavor to vegetables
283.                bhaanuh: Self-effulgent
284.                shashabindhuh: The moon who has a rabbit-like spot 286) sureshvarah: A person of extreme charity
285.                aushadham: Medicine
286.                jagatas-setuh: A bridge across the material energy
287.                satya-dharma-paraakramah: One who champions heroically for truth and righteousness
288.                bhoota-bhavya-bhavan-naathah: The Lord of past, present and future
289.                pavanah: The air that fills the universe
290.                paavanah: He who gives life-sustaining power to air
291.                analah: Fire
292.                kaamahaa: He who destroys all desires
293.                kaamakrit: He who fulfills all desires
294.                kaantah: He who is of enchanting form
295.                kaamah: The beloved
296.                kaamapradah: He who supplies desired objects
297.                prabhuh: The Lord
298.                yugaadi-krit: The creator of the yugas
299.                yugaavartah The law behind time
300.                naikamaayah: He whose forms are endless and varied 303) mahaashanah: He who eats up everything
301.                adrishyah: Imperceptible
302.                vyaktaroopah: He who is perceptible to the yogi
303.                sahasrajit: He who vanquishes thousands
304.                anantajit: Ever-victorious
305.                ishtah: He who is invoked through Vedic rituals
306.                visishtah: The noblest and most sacred
307.                sishteshtah: The greatest beloved
308.                shikhandee: He who wears a peacock feather
309.                nahushah: He who binds all with maya
310.                vrishah: He who is dharma
311.                krodhahaa: He who destroys anger
312.                krodhakrit-kartaa: He who generates anger against the lower tendency
313.                visvabaahuh: He whose hand is in everything
314.                maheedharah: The support of the earth
315.                achyutah: He who undergoes no changes
316.                prathitah: He who exists pervading all
317.                praanah: The prana in all living creatures
318.                praanadah: He who gives prana
319.                vaasavaanujah: The brother of Indra
320.                apaam-nidhih: Treasure of waters (the ocean)
321.                adhishthaanam: The substratum of the entire universe
322.                apramattah: He who never makes a wrong judgement 326) pratishthitah: He who has no cause
323.                skandah: He whose glory is expressed through Subrahmanya
324.                skanda-dharah: Upholder of withering righteousness
325.                dhuryah: Who carries out creation etc without hitch
326.                varadah: He who fulfills boons
327.                vaayuvaahanah: Controller of winds
328.                vaasudevah: Dwelling in all creatures although not affected by that condition
329.                brihat-bhaanuh: He who illumines the world with the rays of the sun and moon
330.                aadidevah: The primary source of everything
331.                purandarah: Destroyer of cities
332.                ashokah: He who has no sorrow
333.                taaranah: He who enables others to cross
334.                taarah: He who saves
335.                shoorah: The valiant
336.                shaurih: He who incarnated in the dynasty of Shoora
337.                janeshvarah: The Lord of the people
338.                anukoolah: Well-wisher of everyone
339.                sataavarttah: He who takes infinite forms
340.                padmee: He who holds a lotus
341.                padmanibhekshanah: Lotus-eyed
342.                padmanaabhah: He who has a lotus-navel
343.                aravindaakshah: He who has eyes as beautiful as the lotus
344.                padmagarbhah: He who is being meditated upon in the lotus of the heart
345.                shareerabhrit: He who sustains all bodies
346.                maharddhi: One who has great prosperity
347.                riddhah: He who has expanded Himself as the universe
348.                Vriddhaatmaa: The ancient self
349.                mahaakshah: The great-eyed
350.                garudadhvajah: One who has Garuda on His flag
351.                atulah: Incomparable
352.                sharabhah: One who dwells and shines forth through the bodies
353.                bheemah: The terrible
354.                samayajnah: One whose worship is nothing more than keeping an equal vision of the mind by the devotee
355.                havirharih: The receiver of all oblation
356.                sarva-lakshana-lakshanyah: Known through all proofs
357.                lakshmeevaan: The consort of Laksmi
358.                samitinjayah: Ever-victorious
359.                viksharah: Imperishable
360.                rohitah: The fish incarnation
361.                maargah: The path
362.                hetuh: The cause
363.                daamodarah: Whose stomach is marked with three lines
364.                sahah: All-enduring
365.                maheedharah: The bearer of the earth
366.                mahaabhaago: He who gets the greatest share in every Yajna
367.                vegavaan: He who is swift
368.                amitaashanah: Of endless appetite
369.                udbhavah: The originator
370.                kshobhanah: The agitator
371.                devah: He who revels
372.                shreegarbhah: He in whom are all glories
373.                parameshvarah: The Supreme Lord
374.                karanam: The instrument
375.                kaaranam: The cause
376.                kartaa: The doer
377.                vikartaa: Creator of the endless varieties that make up the universe
378.                gahanah: The unknowable
379.                guhah: He who dwells in the cave of the heart
380.                vyavasaayah: Resolute
381.                vyavasthaanah: The substratum
382.                samsthaanah: The ultimate authority
383.                sthaanadah: He who confers the right abode
384.                dhruvah: The changeless in the midst of changes
385.                pararddhih: He who has supreme manifestations
386.                paramaspashtah: The extremely vivid
387.                tushtah: One who is contented with a very simple offering
388.                pushtah: One who is ever-full
389.                shubhekshanah: All-auspicious gaze
390.                raamah: One who is most handsome
391.                viraamah: The abode of perfect-rest
392.                virajo: Passionless
393.                maargah: The path
394.                neyah: The guide
395.                nayah: One who leads
396.                anayah: One who has no leader
397.                veerah: The valiant
398.                shaktimataam-shresthah: The best among the powerful
399.                dharmah: The law of being
400.                dharmaviduttamah: The highest among men of realization
401.                vaikunthah: One who prevents men from straying on wrong paths
402.                purushah: One who dwells in all bodies
403.                praanah: Life
404.                praanadah: Giver of life
405.                pranavah: He who is praised by the gods
406.                prituh: The expanded
407.                hiranyagarbhah: The creator
408.                shatrughnah: The destroyer of enemies
409.                vyaaptah: The pervader
410.                vaayuh: The air
411.                adhokshajah: One whose vitality never flows downwards
412.                rituh: The seasons
413.                sudarshanah: He whose meeting is auspicious
414.                kaalah: He who judges and punishes beings
415.                parameshthee: One who is readily available for experience within the heart
416.                parigrahah: The receiver
417.                ugrah: The terrible
418.                samvatsarah: The year
419.                dakshah: The smart
420.                vishraamah: The resting place
421.                vishva-dakshinah: The most skilful and efficient
422.                vistaarah: The extension
423.                sthaavarah-sthaanuh: The firm and motionless
424.                pramaanam: The proof
425.                beejamavyayam: The Immutable Seed
426.                arthah: He who is worshiped by all
427.                anarthah: One to whom there is nothing yet to be fulfilled
428.                mahaakoshah: He who has got around him great sheaths
429.                mahaabhogah: He who is of the nature of enjoyment
430.                mahaadhanah: He who is supremely rich
431.                anirvinnah: He who has no discontent
432.                sthavishthah: One who is supremely huge
433.                a-bhooh: One who has no birth
434.                dharma-yoopah: The post to which all dharma is tied
435.                mahaa-makhah: The great sacrificer
436.                nakshatranemir: The nave of the stars
437.                nakshatree: The Lord of the stars (the moon)
438.                kshamah: He who is supremely efficient in all undertakings
439.                kshaamah: He who ever remains without any scarcity
440.                sameehanah: One whose desires are auspicious
441.                yajnah: One who is of the nature of yajna
442.                ijyah: He who is fit to be invoked through yajna
443.                mahejyah: One who is to be most worshiped
444.                kratuh: The animal-sacrifice
445.                satram: Protector of the good
446.                sataam-gatih: Refuge of the good
447.                sarvadarshee: All-knower
448.                vimuktaatmaa: The ever-liberated self
449.                sarvajno: Omniscient
450.                jnaanamuttamam: The Supreme Knowledge
451.                suvratah: He who ever-performing the pure vow
452.                sumukhah: One who has a charming face
453.                sookshmah: The subtlest
454.                sughoshah: Of auspicious sound
455.                sukhadah: Giver of happiness
456.                suhrit: Friend of all creatures
457.                manoharah: The stealer of the mind
458.                jita-krodhah: One who has conquered anger
459.                veerabaahur: Having mighty arms
460.                vidaaranah: One who splits asunder
461.                svaapanah: One who puts people to sleep
462.                svavashah: He who has everything under His control
463.                vyaapee: All-pervading
464.                naikaatmaa: Many souled
465.                naikakarmakrit: One who does many actions
466.                vatsarah: The abode
467.                vatsalah: The supremely affectionate
468.                vatsee: The father
469.                ratnagarbhah: The jewel-wombed
470.                dhaneshvarah: The Lord of wealth
471.                dharmagub: One who protects dharma
472.                dharmakrit: One who acts according to dharma
473.                dharmee: The supporter of dharma
474.                sat: existence
475.                asat: illusion
476.                ksharam: He who appears to perish
477.                aksharam: Imperishable
478.                avijnaataa: The non-knower (The knower being the conditioned soul within the body)
479.                sahasraamshur: The thousand-rayed
480.                vidhaataa: All supporter
481.                kritalakshanah: One who is famous for His qualities
482.                gabhastinemih: The hub of the universal wheel
483.                sattvasthah: Situated in sattva
484.                simhah: The lion
485.                bhoota-maheshvarah: The great lord of beings
486.                aadidevah: The first deity
487.                mahaadevah: The great deity
488.                deveshah: The Lord of all devas
489.                devabhrit-guruh: Advisor of Indra
490.                uttarah: He who lifts us from the ocean of samsara
491.                gopatih: The shepherd
492.                goptaa: The protector
493.                jnaanagamyah: One who is experienced through pure knowledge
494.                puraatanah: He who was even before time
495.                shareera-bhootabhrit: One who nourishes the nature from which the bodies came
496.                bhoktaa: The enjoyer
497.                kapeendrah: Lord of the monkeys (Rama)
498.                bhooridakshinah: He who gives away large gifts
499.                somapah: One who takes Soma in the yajnas
500.                amritapah: One who drinks the nectar
501.                somah: One who as the moon nourishes plants
502.                purujit: One who has conquered numerous enemies
503.                purusattamah: The greatest of the great
504.                vinayah: He who humiliates those who are unrighteous
505.                jayah: The victorious
506.                satyasandhah: Of truthful resolution
507.                daashaarhah: One who was born in the Dasarha race
508.                saatvataam-patih: The Lord of the Satvatas
509.                jeevah: One who functions as the ksetrajna
510.                vinayitaa-saakshee: The witness of modesty
511.                mukundah: The giver of liberation
512.                amitavikramah: Of immeasurable prowess
513.                ambho-nidhir: The substratum of the four types of beings
514.                anantaatmaa: The infinite self
515.                mahodadhishayah: One who rests on the great ocean
516.                antakah: The death
517.                ajah: Unborn
518.                mahaarhah: One who deserves the highest worship
519.                svaabhaavyah: Ever rooted in the nature of His own self
520.                jitaamitrah: One who has conquered all enemies
521.                pramodanah: Ever-blissful
522.                aanandah: A mass of pure bliss
523.                nandanah: One who makes others blissful
524.                nandah: Free from all worldly pleasures
525.                satyadharmaa: One who has in Himself all true dharmas
526.                trivikramah: One who took three steps
527.                maharshih kapilaachaaryah: He who incarnated as Kapila, the great sage
528.                kritajnah: The knower of the creation
529.                medineepatih: The Lord of the earth
530.                tripadah: One who has taken three steps
531.                tridashaadhyaksho: The Lord of the three states of consciousness
532.                mahaashringah: Great-horned (Matsya)
533.                kritaantakrit: Destroyer of the creation
534.                mahaavaraaho: The great boar
535.                govindah: One who is known through Vedanta
536.                sushenah: He who has a charming army
537.                kanakaangadee: Wearer of bright-as-gold armlets
538.                guhyo: The mysterious
539.                gabheerah: The unfathomable
540.                gahano: Impenetrable
541.                guptah: The well-concealed
542.                chakra-gadaadharah: Bearer of the disc and mace
543.                vedhaah: Creator of the universe
544.                svaangah: One with well-proportioned limbs
545.                ajitah: Vanquished by none
546.                krishnah: Dark-complexioned
547.                dridhah: The firm
548.                sankarshanochyutah: He who absorbs the whole creation into His nature and never falls away from that nature
549.                varunah: One who sets on the horizon (Sun)
550.                vaarunah: The son of Varuna (Vasistha or Agastya)
551.                vrikshah: The tree
552.                pushkaraakshah: Lotus eyed
553.                mahaamanaah: Great-minded
554.                bhagavaan: One who possesses six opulences
555.                bhagahaa: One who destroys the six opulences during pralaya
556.                aanandee: One who gives delight
557.                vanamaalee: One who wears a garland of forest flowers
558.                halaayudhah: One who has a plough as His weapon
559.                aadityah: Son of Aditi
560.                jyotiraadityah: The resplendence of the sun
561.                sahishnuh: One who calmly endures duality
562.                gatisattamah: The ultimate refuge for all devotees
563.                sudhanvaa: One who has Shaarnga
564.                khanda-parashur: One who holds an axe
565.                daarunah: Merciless towards the unrighteous
566.                dravinapradah: One who lavishly gives wealth
567.                divah-sprik: Sky-reaching
568.                sarvadrik-vyaaso: One who creates many men of wisdom
569.                vaachaspatir-ayonijah: One who is the master of all vidyas and who is unborn through a womb
570.                trisaamaa: One who is glorified by Devas, Vratas and Saamans
571.                saamagah: The singer of the sama songs
572.                saama: The Sama Veda
573.                nirvaanam: All-bliss
574.                bheshajam: Medicine
575.                bhishak: Physician
576.                samnyaasa-krit: Institutor of sannyasa
577.                samah: Calm
578.                shaantah: Peaceful within
579.                nishthaa: Abode of all beings
580.                shaantih: One whose very nature is peace
581.                paraayanam: The way to liberation
582.                shubhaangah: One who has the most beautiful form
583.                shaantidah: Giver of peace
584.                shrashtaa: Creator of all beings
585.                kumudah: He who delights in the earth
586.                kuvaleshayah: He who reclines in the waters
587.                gohitah: One who does welfare for cows
588.                gopatih: Husband of the earth
589.                goptaa: Protector of the universe
590.                vrishabhaaksho: One whose eyes rain fulfilment of desires
591.                vrishapriyah: One who delights in dharma
592.                anivartee: One who never retreats
593.                nivrittaatmaa: One who is fully restrained from all sense indulgences
594.                samksheptaa: The involver
595.                kshemakrit: Doer of good
596.                shivah: Auspiciousness
597.                shreevatsa-vakshaah: One who has sreevatsa on His chest
598.                shrevaasah: Abode of Sree
599.                shreepatih: Lord of Laksmi
600.                shreemataam varah: The best among glorious
601.                shreedah: Giver of opulence
602.                shreeshah: The Lord of Sree
603.                shreenivaasah: One who dwells in the good people
604.                shreenidhih: The treasure of Sree
605.                shreevibhaavanah: Distributor of Sree
606.                shreedharah: Holder of Sree
607.                shreekarah: One who gives Sree
608.                shreyah: Liberation
609.                shreemaan: Possessor of Sree
610.                loka-trayaashrayah: Shelter of the three worlds
611.                svakshah: Beautiful-eyed
612.                svangah: Beautiful-limbed
613.                shataanandah: Of infinite varieties and joys
614.                nandih: Infinite bliss
615.                jyotir-ganeshvarah: Lord of the luminaries in the cosmos
616.                vijitaatmaa: One who has conquered the sense organs
617.                vidheyaatmaa: One who is ever available for the devotees to command in love
618.                sat-keertih: One of pure fame
619.                chinnasamshayah: One whose doubts are ever at rest
620.                udeernah: The great transcendent
621.                sarvatah-chakshuh: One who has eyes everywhere
622.                aneeshah: One who has none to Lord over Him
623.                shaashvata-sthirah: One who is eternal and stable
624.                bhooshayah: One who rested on the ocean shore (Rama)
625.                bhooshanah: One who adorns the world
626.                bhootih: One who is pure existence
627.                vishokah: Sorrowless
628.                shoka-naashanah: Destroyer of sorrows
629.                archishmaan: The effulgent
630.                architah: One who is constantly worshipped by His devotees
631.                kumbhah: The pot within whom everything is contained
632.                vishuddhaatmaa: One who has the purest soul
633.                vishodhanah: The great purifier
634.                anniruddhah: He who is invincible by any enemy
635.                apratirathah: One who has no enemies to threaten Him
636.                pradyumnah: Very rich
637.                amitavikramah: Of immeasurable prowess
638.                kaalanemi-nihaa: Slayer of Kalanemi
639.                veerah: The heroic victor
640.                shauri: One who always has invincible prowess
641.                shoora-janeshvarah: Lord of the valiant
642.                trilokaatmaa: The self of the three worlds
643.                trilokeshah: The Lord of the three worlds
644.                keshavah: One whose rays illumine the cosmos
645.                keshihaa: Killer of Kesi
646.                harih: The destroyer
647.                kaamadevah: The beloved Lord
648.                kaamapaalah: The fulfiller of desires
649.                kaamee: One who has fulfilled all His desires
650.                kaantah: Of enchanting form
651.                kritaagamah: The author of the agama scriptures
652.                anirdeshya-vapuh: Of Indescribable form
653.                vishnuh: All-pervading
654.                veerah: The courageous
655.                anantah: Endless
656.                dhananjayah: One who gained wealth through conquest
657.                brahmanyah: Protector of Brahman (anything related to Narayana)
658.                brahmakrit: One who acts in Brahman
659.                brahmaa: Creator
660.                brahma: Biggest
661.                brahma-vivardhanah: One who increases the Brahman
662.                brahmavid: One who knows Brahman
663.                braahmanah: One who has realised Brahman
664.                brahmee: One who is with Brahma
665.                brahmajno: One who knows the nature of Brahman
666.                braahmana-priyah: Dear to the brahmanas
667.                mahaakramo: Of great step
668.                mahaakarmaa: One who performs great deeds
669.                mahaatejaah: One of great resplendence
670.                mahoragah: The great serpent
671.                mahaakratuh: The great sacrifice
672.                mahaayajvaa: One who performed great yajnas
673.                mahaayajnah: The great yajna
674.                mahaahavih: The great offering
675.                stavyah: One who is the object of all praise
676.                stavapriyah: One who is invoked through prayer
677.                stotram: The hymn
678.                stutih: The act of praise
679.                stotaa: One who adores or praises
680.                ranapriyah: Lover of battles
681.                poornah: The complete
682.                poorayitaa: The fulfiller
683.                punyah: The truly holy
684.                punya-keertir: Of Holy fame
685.                anaamayah: One who has no diseases
686.                manojavah: Swift as the mind
687.                teerthakaro: The teacher of the tirthas
688.                vasuretaah: He whose essence is golden
689.                vasupradah: The free-giver of wealth
690.                vasupradah: The giver of salvation, the greatest wealth
691.                vaasudevo: The son of Vasudeva
692.                vasuh: The refuge for all
693.                vasumanaah: One who is attentive to everything
694.                havih: The oblation
695.                sadgatih: The goal of good people
696.                satkritih: One who is full of Good actions
697.                satta: One without a second
698.                sadbhootih: One who has rich glories
699.                satparaayanah: The Supreme goal for the good
700.                shoorasenah: One who has heroic and valiant armies
701.                yadu-shresthah: The best among the Yadava clan
702.                sannivaasah: The abode of the good
703.                suyaamunah: One who attended by the people who dwell on the banks of Yamuna
704.                bhootaavaaso: The dwelling place of the elements
705.                vaasudevah: One who envelops the world with Maya
706.                sarvaasunilayah: The abode of all life energies
707.                analah: One of unlimited wealth, power and glory
708.                darpahaa: The destroyer of pride in evil-minded people
709.                darpadah: One who creates pride, or an urge to be the best, among the righteous
710.                driptah: One whio is drunk with Infinite bliss
711.                durdharah: The object of contemplation
712.                athaaparaajitah: The unvanquished
713.                vishvamoortih: Of the form of the entire Universe
714.                mahaamortir: The great form
715.                deeptamoortir: Of resplendent form
716.                a-moortirmaan: Having no form
717.                anekamoortih: Multi-formed
718.                avyaktah: Unmanifeset
719.                shatamoortih: Of many forms
720.                shataananah: Many-faced
721.                ekah: The one
722.                naikah: The many
723.                savah: The nature of the sacrifice
724.                kah: One who is of the nature of bliss
725.                kim: What (the one to be inquired into)
726.                yat: Which
727.                tat: That
728.                padam-anuttamam: The unequalled state of perfection
729.                lokabandhur: Friend of the world
730.                lokanaathah: Lord of the world
731.                maadhavah: Born in the family of Madhu
732.                bhaktavatsalah: One who loves His devotees
733.                suvarna-varnah: Golden-coloured
734.                hemaangah: One who has limbs of gold
735.                varaangah: With beautiful limbs
736.                chandanaangadee: One who has attractive armlets
737.                veerahaa: Destroyer of valiant heroes
738.                vishama: Unequalled
739.                shoonyah: The void
740.                ghritaaseeh: One who has no need for good wishes
741.                acalah: Non-moving
742.                chalah: Moving
743.                amaanee: Without false vanity
744.                maanadah: One who causes, by His maya, false identification with the body
745.                maanyah: One who is to be honoured
746.                lokasvaamee: Lord of the universe
747.                trilokadhrik: One who is the support of all the three worlds
748.                sumedhaa: One who has pure intelligence
749.                medhajah: Born out of sacrifices
750.                dhanyah: Fortunate
751.                satyamedhah: One whose intelligence never fails
752.                dharaadharah: The sole support of the earth
753.                tejovrisho: One who showers radiance
754.                dyutidharah: One who bears an effulgent form
755.                sarva-shastra-bhritaam-varah: The best among those who wield weapons
756.                pragrahah: Receiver of worship
757.                nigrahah: The killer
758.                vyagrah: One who is ever engaged in fulfilling the devotee's desires
759.                naikashringah: One who has many horns
760.                gadaagrajah: One who is invoked through mantra
761.                chaturmoortih: Four-formed
762.                chaturbaahuh: Four-handed
763.                chaturvyoohah: One who expresses Himself as the dynamic centre in the four vyoohas
764.                chaturgatih: The ultimate goal of all four varnas and asramas
765.                chaturaatmaa: Clear-minded
766.                chaturbhaavas: The source of the four
767.                chatur-vedavid: Knower of all four vedas
768.                ekapaat: One-footed (BG 10.42)
769.                samaavartah: The efficient turner
770.                nivrittaatmaa: One whose mind is turned away from sense indulgence
771.                durjayah: The invincible
772.                duratikramah: One who is difficult to be disobeyed
773.                durlabhah: One who obtained with effort
774.                durgamah: One who is realised with great effort
775.                durgah: Not easy to storm into
776.                duraavaasah: Not easy to lodge
777.                duraarihaa: Slayer of the asuras
778.                shubhaangah: One with enchanting limbs
779.                lokasaarangah: One who understands the universe
780.                sutantuh: Beautifully expanded
781.                tantu-vardhanah: One who sustains the continuity of the drive for the family
782.                indrakarmaa: One who always performs gloriously auspicious actions
783.                mahaakarmaa: One who accomplishes great acts
784.                kritakarmaa: One who has fulfilled his acts
785.                kritaagamah: Author of the Vedas
786.                udbhavah: The ultimate source
787.                sundarah: Of unrivalled beauty
788.                sundah: Of great mercy
789.                ratna-naabhah: Of beautiful navel
790.                sulochanah: One who has the most enchanting eyes
791.                arkah: One who is in the form of the sun
792.                vaajasanah: The giver of food
793.                shringee: The horned one
794.                jayantah: The conqueror of all enemies
795.                sarvavij-jayee: One who is at once omniscient and victorious
796.                suvarna-binduh: With limbs radiant like gold
797.                akshobhyah: One who is ever unruffled
798.                sarva-vaageeshvareshvarah: Lord of the Lord of speech
799.                mahaahradah: One who is like a great refreshing swimming pool
800.                mahaagartah: The great chasm
801.                mahaabhootah: The great being
802.                mahaanidhih: The great abode
803.                kumudah: One who gladdens the earth
804.                kundarah: The one who lifted the earth
805.                kundah: One who is as attractive as Kunda flowers
806.                parjanyah: He who is similar to rain-bearing clouds
807.                paavanah: One who ever purifies
808.                anilah: One who never slips
809.                amritaashah: One whose desires are never fruitless
810.                amritavapuh: He whose form is immortal
811.                sarvajna: Omniscient
812.                sarvato-mukhah: One who has His face turned everywhere
813.                sulabhah: One who is readily available
814.                suvratah: One who has taken the most auspicious forms
815.                siddhah: One who is perfection
816.                shatrujit: One who is ever victorious over His hosts of enemies
817.                shatrutaapanah: The scorcher of enemies
818.                nyagrodhah: The one who veils Himself with Maya
819.                udumbarah: Nourishment of all living creatures
820.                ashvattas: Tree of life
821.                chaanooraandhra-nishoodanah: The slayer of Canura
822.                sahasraarchih: He who has thousands of rays
823.                saptajihvah: He who expresses himself as the seven tongues of fire (Types of agni)
824.                saptaidhaah: The seven effulgences in the flames
825.                saptavaahanah: One who has a vehicle of seven horses (sun)
826.                amoortih: Formless
827.                anaghah: Sinless
828.                acintyo: Inconceivable
829.                bhayakrit: Giver of fear
830.                bhayanaashanah: Destroyer of fear
831.                anuh: The subtlest
832.                brihat: The greatest
833.                krishah: Delicate, lean
834.                sthoolah: One who is the fattest
835.                gunabhrit: One who supports
836.                nirgunah: Without any properties
837.                mahaan: The mighty
838.                adhritah: Without support
839.                svadhritah: Self-supported
840.                svaasyah: One who has an effulgent face
841.                praagvamshah: One who has the most ancient ancestry
842.                vamshavardhanah: He who multiplies His family of descendents
843.                bhaarabhrit: One who carries the load of the universe
844.                kathitah: One who is glorified in all scriptures
845.                yogee: One who can be realised through yoga
846.                yogeeshah: The king of yogis
847.                sarvakaamadah: One who fulfils all desires of true devotees
848.                aashramah: Haven
849.                shramanah: One who persecutes the worldly people
850.                kshaamah: One who destroys everything
851.                suparnah: The golden leaf (Vedas) BG 15.1
852.                vaayuvaahanah: The mover of the winds
853.                dhanurdharah: The wielder of the bow
854.                dhanurvedah: One who declared the science of archery
855.                dandah: One who punishes the wicked
856.                damayitaa: The controller
857.                damah: Beautitude in the self
858.                aparaajitah: One who cannot be defeated
859.                sarvasahah: One who carries the entire Universe
860.                aniyantaa: One who has no controller
861.                niyamah: One who is not under anyone's laws
862.                ayamah: One who knows no death
863.                sattvavaan: One who is full of exploits and courage
864.                saattvikah: One who is full of sattvic qualities
865.                satyah: Truth
866.                satya-dharma-paraayanah: One who is the very abode of truth and dharma
867.                abhipraayah: One who is faced by all seekers marching to the infinite
868.                priyaarhah: One who deserves all our love
869.                arhah: One who deserves to be worshiped
870.                priyakrit: One who is ever-obliging in fulfilling our wishes
871.                preetivardhanah: One who increases joy in the devotee's heart
872.                vihaayasa-gatih: One who travels in space
873.                jyotih: Self-effulgent
874.                suruchih: Whose desire manifests as the universe
875.                hutabhuk: One who enjoys all that is offered in yajna
876.                vibhuh: All-pervading
877.                ravih: One who dries up everything
878.                virochanah: One who shines in different forms
879.                sooryah: The one source from where everything is born
880.                savitaa: The one who brings forth the Universe from Himself
881.                ravilochanah: One whose eye is the sun
882.                anantah: Endless
883.                hutabhuk: One who accepts oblations
884.                bhoktaaA: One who enjoys
885.                sukhadah: Giver of bliss to those who are liberated
886.                naikajah: One who is born many times
887.                agrajah: The first-born
888.                anirvinnah: One who feels no disappointment
889.                sadaamarshee: One who forgives the trespasses of His devotees
890.                lokaadhishthaanam: The substratum of the universe
891.                adbhutah: Wonderful
892.                sanaat: The beginningless and endless factor
893.                sanaatanatamah: The most ancient
894.                kapilah: The great sage Kapila
895.                kapih: One who drinks water
896.                apyayah: The one in whom the universe merges
897.                svastidah: Giver of Svasti
898.                svastikrit: One who robs all auspiciousness
899.                svasti: One who is the source of all auspiciouness
900.                svastibhuk: One who constantly enjoys auspiciousness
901.                svastidakshinah: Distributor of auspiciousness
902.                araudrah: One who has no negative emotions or urges
903.                kundalee: One who wears shark earrings
904.                chakree: Holder of the chakra
905.                vikramee: The most daring
906.                oorjita-shaasanah: One who commands with His hand
907.                shabdaatigah: One who transcends all words
908.                shabdasahah: One who allows Himself to be invoked by Vedic declarations
909.                shishirah: The cold season, winter
910.                sharvaree-karah: Creator of darkness
911.                akroorah: Never cruel
912.                peshalah: One who is supremely soft
913.                dakshah: Prompt
914.                dakshinah: The most liberal
915.                kshaminaam-varah: One who has the greatest amount of patience with sinners
916.                vidvattamah: One who has the greatest wisdom
917.                veetabhayah: One with no fear
918.                punya-shravana-keertanah: The hearing of whose glory causes holiness to grow
919.                uttaaranah: One who lifts us out of the ocean of change
920.                dushkritihaa: Destroyer of bad actions
921.                punyah: Supremely pure
922.                duh-svapna-naashanah: One who destroys all bad dreams
923.                veerahaa: One who ends the passage from womb to womb
924.                rakshanah: Protector of the universe
925.                santah: One who is expressed through saintly men
926.                jeevanah: The life spark in all creatures
927.                paryavasthitah: One who dwells everywhere
928.                anantaroopah: One of infinite forms
929.                anantashreeh: Full of infinite glories
930.                jitamanyuh: One who has no anger
931.                bhayapahah: One who destroys all fears
932.                chaturashrah: One who deals squarely
933.                gabheeraatmaa: Too deep to be fathomed
934.                vidishah: One who is unique in His giving
935.                vyaadishah: One who is unique in His commanding power
936.                dishah: One who advises and gives knowledge
937.                anaadih: One who is the first cause
938.                bhoor-bhuvo: The substratum of the earth
939.                lakshmeeh: The glory of the universe
940.                suveerah: One who moves through various ways
941.                ruchiraangadah: One who wears resplendent shoulder caps
942.                jananah: He who delivers all living creatures
943.                jana-janmaadir: The cause of the birth of all creatures
944.                bheemah: Terrible form
945.                bheema-paraakramah: One whose prowess is fearful to His enemies
946.                aadhaaranilayah: The fundamental sustainer
947.                adhaataa: Above whom there is no other to command
948.                pushpahaasah: He who shines like an opening flower
949.                prajaagarah: Ever-awakened
950.                oordhvagah: One who is on top of everything
951.                satpathaachaarah: One who walks the path of truth
952.                praanadah: Giver of life
953.                pranavah: Omkara
954.                panah: The supreme universal manager
955.                pramaanam: He whose form is the Vedas
956.                praananilayah: He in whom all prana is established
957.                praanibhrit: He who rules over all pranas
958.                praanajeevanah: He who maintains the life-breath in all living creatures
959.                tattvam: The reality
960.                tattvavit: One who has realised the reality
961.                ekaatmaa: The one self
962.                janma-mrityu-jaraatigah: One who knows no birth, death or old age in Himself
963.                bhoor-bhuvah svas-taruh: The tree of bhur, bhuvah and svah
964.                taarah: One who helps all to cross over
965.                savitaa: The father of all
966.                prapitaamahah: The father of the father of beings (Brahma)
967.                yajnah: One whose very nature is yajna
968.                yajnapatih: The Lord of all yajnas
969.                yajvaa: The one who performs yajna
970.                yajnaangah: One whose limbs are the things employed in yajna
971.                yajnavaahanah: One who fulfils yajnas in complete
972.                yajnabhrid: The ruler of the yajanas
973.                yajnakrit: One who performs yajna
974.                yajnee: Enjoyer of yajnas
975.                yajnabhuk: Receiver of all that is offered
976.                yajnasaadhanah: One who fulfils all yajnas
977.                yajnaantakrit: One who performs the concluding act of the yajna
978.                yajnaguhyam: The person to be realised by yajna
979.                annam: One who is food
980.                annaadah: One who eats the food
981.                aatmayonih: The uncaused cause
982.                svayamjaatah: Self-born
983.                vaikhaanah: The one who cut through the earth
984.                saamagaayanah: One who sings the sama songs
985.                devakee-nandanah: Son of Devaki
986.                srashtaa: Creator
987.                kshiteeshah: The Lord of the earth
988.                paapa-naashanah: Destroyer of sin
989.                samkha-bhrit: One who has the divine Pancajanya
990.                nandakee: One who holds the Nandaka sword
991.                chakree: Carrier of Sudarsana
992.                shaarnga-dhanvaa: One who aims His shaarnga bow
993.                gadaadharah: Carrier of Kaumodakee club
994.                rathaanga-paanih: One who has the wheel of a chariot as His weapon
995.                akshobhyah: One who cannot be annoyed by anyone
996.                sarva-praharanaayudhah: He who has all implements for all kinds of assault and fight
997.                punarvasuh: He who lives repeatedly in different bod
998.                vaagmee: He who is eloquent in speech
999.                sureshvarah: A person of extreme charity
1000.              mahaashanah: He who eats up everything 
மேலும் படிக்க கிளிக் செய்யுங்கள் ...
Blogger Widgets